Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

Regulamin

 

1. Definicje

Terminy pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rainbowcups.eu.

1.2. Rainbow Cups – WirelessCom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-310), ul. Rozłogi 14/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000265037, NIP: 522-28-31-655.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.5. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem rainbowcups.eu i należący do Rainbow Cups, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.

1.6. Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoba fizyczna o ile prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając ze Sklepu dokonuje czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu.

1.7. Produkty - produkty i usługi będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Sklepu.

1.8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Rainbow Cups, a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu;

1.9. Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

1.10. Proces Zakupowy - ścieżka zakupowa od momentu wybrania produktu do momentu złożenia zamówienia.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem rainbowcups.eu.

2.2. Informacje o produktach podane w Sklepie rainbowcups.eu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu

3.1. Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.

3.2. Założenie konta lub złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

3.3. Klientem Sklepu mogą być wyłącznie osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając ze Sklepu dokonują czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Klientem Sklepu nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub zawodowej. Dokonywanie za pośrednictwem Sklepu czynności prawnych przez osobę nie spełniającą powyższego warunku będzie obciążało wyłącznie tę osobę.

3.4. Rainbow Cups może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Rainbow Cups za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Rainbow Cups.

3.5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Rainbow Cups.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Rainbow Cups podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

3.7. Klient Sklepu nie może:

a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystać ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystać ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Rainbow Cups,

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

4.1. Przedmiotem zawarcia Umowy Sprzedaży są Produkty, których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego.

4.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy wejść na stronę rainbowcups.eu, dokonać wyboru Produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz złożyć Zamówienie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.

4.4. Z poziomu koszyka Klient może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

4.5. Po kliknięciu przycisku „Potwierdzam moje zamówienie” na podany w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową Sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

b) jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

d) adres pod jaki Rainbow Cups dostarczy przesyłkę i w jakim czasie

e) ewentualne uwagi.

4.6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Rainbow Cups (dla zleceń opłaconych przelewem lub przy wykorzystaniu systemu „PayU”)

4.7. Przesłanie przez Klienta plików graficznych lub akceptacja plików dostarczonych przez Rainbow Cups stanowi oświadczenie woli zawarcia z Rainbow Cups Umowy Sprzedaży oraz, dla Zleceń opłaconych, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z Zamówienia.

4.8. Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Sklepu Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

4.9. Zamówienie, które nie zostało opłacone, ważne jest przez 30 dni, po upływnie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.

4.10. Z klientami, którzy złożyli zamówienie oraz opłacili je, ale nie przesłali lub nie zaakceptowali plików graficznych, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

4.11. Dokonanie płatności możliwe jest przed przesłaniem lub akceptacją plików graficznych. W ciągu siedmiu dni od momentu zaksięgowania płatności na koncie, Rainbow Cups, wystawi fakturę VAT.

4.12. Zamawiający może anulować opłacone Zlecenie, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.

4.13. Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Rainbow Cups musi podjąć by anulować rozpoczęty proces realizacji zlecenia. Wspomniane koszty wynoszą:

a) 3% wartości zamówienia brutto, jednak nie mniej niż 50 zł brutto w przypadku nie przesłania plików graficznych,

b) 3% wartości zamówenia brutto powiększonej o 200 zł brutto przypadku niezaakceptowania plików graficznych dostarczonych przez Rainbow Cups.

Rainbow Cups wystawi wówczas fakturę korygującą umniejszającą wartość Zlecenia.

4.14. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dokładne godziny akceptacji plików oraz terminy realizacji określone są na stronie Sklepu dla każdego produktu odrębnie.

 

5. Dostawa

5.1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.

5.3. Termin realizacji dostawy określony jest dla poszczególnych Produktów odrębnie i przedstawiony w Sklepie.

5.4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w Sklepie terminami dostaw. Rainbow Cups dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Rainbow Cups dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. W momencie wystąpienia takich sytuacji Rainbow Cups każdorazowo skontaktuje się z Klientem i poinformuje o ewentualnym opóźnieniu upewniając się, że Klient nadal podtrzymuje chęć realizacji zlecenia. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Rainbow Cups względem Klienta.

 

6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, opakowania, standardowej dostawy, ceny nie zawierają podatku VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za poranne godziny dostawy.

6.2. Płatności za Zlecenie można dokonać:

a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego PayU w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem,

b) korzystając z przelewu bankowego.

6.3. Rainbow Cups zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępnych sposobów płatności dla wybranych produktów. Klientowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

6.4. Rainbow Cups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.

6.5. Dokonując zakupów w Sklepie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

6.6. Klient przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na specyfikę procesu produkcyjnego faktyczna ilość wyprodukowanych kubków może odbiegać o maksymalnie 15% (in minus lub in plus) od ilości kubków określonej przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Rainbow Cups w takim przypadku wystawi fakturę korygującą VAT uwzględniającą wartość faktycznie wydrukowanych Kubków w terminie 2 Dni Roboczych od uzyskania informacji o ilości faktycznie wydrukowanych Kubków. Klientowi nie przysługują wobec Rainbow Cups żadne roszczenia w związku z takimi rozbieżnościami, poza uprawnieniem do zwrotu nadpłaconej kwoty bez oprocentowania zgodnie z lit. (b) poniżej. Klient jest zobowiązany:
(a) w przypadku korekty in plus – do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania faktury korygującej VAT, na rachunek bankowy Rainbow Cups wskazany na tej fakturze;
(b) w przypadku korekty in minus – do potwierdzenia Rainbow Cups odbioru faktury korygującej VAT w formie, w której faktura ta została wysłana do Klienta; nadpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi w terminie 3 Dni Roboczych, na rachunek bankowy przez niego wskazany.

 

7. Materiały do druku

7.1. Rainbow Cups nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Rainbow Cups ma prawo odmówić jego realizacji.

7.2. Rainbow Cups nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.

7.3. Materiały, które Rainbow Cups otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych w Sklepie.

7.4. Druk odbywa się techniką offsetową, w przestrzeni barw CMYK. Inne kolory (np. Pantone) są konwertowane do tej przestrzeni.

7.5. Rainbow Cups zastrzega sobie prawo do umieszczenia na powierzchni bocznej kubka oznaczenia producenta w postaci napisu "www.rainbowcups.eu" o wymiarach nie większych niż 2 x 21 mm. Klient może na etapie składania zamówienia zastrzec usunięcie oznaczenia pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 10% wartości zamawianych kubków.

7.6. Rainbow Cups zastrzega sobie prawo do umieszczenia na dnie kubka własnych oznaczeń, kodów oraz innych nadruków. Klient może na etapie składania zamówienia zastrzec usunięcie wyżej wymienionych oznaczeń i nadruków pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20% wartości zamawianych kubków.

7.7. Rainbow Cups nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp.. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

7.8. Rainbow Cups nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.

7.9. Wszystkie dane przesłane do Rainbow Cups archiwizowane są bezterminowo. Wyjątek stanowią pliki graficzne Klientów, które usuwane są po 3 miesiącach od ich ostatniego wykorzystania w Zleceniu.

 

8. Licencje i prawa autorskie

8.1. W przypadku zamówienia przez Klienta projektu graficznego w Rainbow cups, Rainbow cups udziela Klientowi Licencji na wykorzystanie projektu graficznego do wykorzystania na jednorazowych kubkach produkowanych przez Rainbow cups.

8.2. Wszystkie prawa dotyczące projektów graficznych przygotowanych na zlecenie Klienta przez Rainbow cups, w szczególności autorskie prawa majątkowe, pozostają własnością Rainbow cups oraz twórców projektów graficznych.

8.3. Modyfikacja projektów graficznych przygotowanych przez Rainbow cups wymaga uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Rainbow cups.

8.4. Projekt graficzny przygotowany przez Rainbow cups może być wykorzystywany jedynie do produkcji kubków jednorazowych przez Rainbow cups.

8.5. Zabronione jest wykorzystywanie projektów graficznych przygotowanych przez Rainbow cups w sposób inny niż wskazany w punkcie 8.4, w szczególności do produkcji kubków jednorazowych z pominięciem Rainbow cups.

8.6. Projekty graficzne przygotowane przez Rainbow cups nie mogą być wykorzystywane jako znak towarowy, wzór przemysłowy, logo, znak firmowy lub jako ich część.

8.7. Za naruszenie warunków licencji przez Klienta firmie Rainbow cups przysługuje odszkodowanie w wysokości 0,10 zł brutto za każdy wyprodukowany kubek jednorazowy z pominięciem Rainbow cups lub 2000 zł brutto w przypadku pozostałych naruszeń.

8.8. Licencja na korzystanie z projektu graficznego przygotowanego przez Rainbow cups zostaje udzielona w momencie zakończenia procesu złożenia zamówienia.

8.9. Licencja zostaje udzielona pod warunkiem rozwiązującym, który stanowi brak dokonania przez Klienta płatności całkowitej kwoty za zamówiony projekt graficzny w terminie płatności określonym na fakturze rozumianym jako data wpływu środków na rachunek bankowy Rainbow cups.

 

9. Reklamacje

9.1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest złożenie jej w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej reklamacje@rainbowcups.eu lub poprzez formularz kontaktowy w Sklepie.

9.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać numer zamówienia, dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.

9.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 10 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.

9.4. Rainbow Cups zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 25 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Wyjątek stanowią reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.

9.5. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Takie, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.

9.6. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.

9.7. Rainbow Cups dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Rainbow Cups.

9.8. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku i produkcji dopuszczalne są następujące odchylenia:

a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm

b) przy klejeniu jednorazowych kubków papierowych: przesunięcia na wzdłużnej krawędzi klejenia dające efekt niedopasowania elementów graficznych w pionie do 4 mm

c) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 15% ilości zamówionej.

Klient akceptuje powyższe i przyjmuje, że w przypadku zgłoszenia reklamacji z powyższych przyczyn Rainbow Cups nie uwzględni zgłoszonej reklamacji.

9.9. Rainbow Cups ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Rainbow Cups może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - koszt przesłania zwrotu ponosi Rainbow Cups.

9.10. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Rainbow Cups

9.11. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

9.12. Materiały wykorzystane w próbkach Produktów Rainbow Cups są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w Zamówieniach składanych w Sklepie. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów.

9.13. Rainbow Cups ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Rainbow Cups nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa Produktów do Klienta.

 

10. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Sklepu

10.1. Rainbow Cups podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@rainbowcups.eu lub poprzez formularz kontaktowy w Sklepie

10.3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

11. Postanowienia końcowe

11.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Rainbow Cups a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Rainbow Cups.

11.2 Rainbow Cups jest uprawniona do dokonywania jednostronnej zmiany Regulaminu. W takim przypadku Rainbow Cups zobowiązana jest zawiadomić Klienta o zmianach, doręczając za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu konta treść zmienionych postanowień Regulaminu. W terminie 3 Dni Roboczych od dnia doręczenia treści zmienionych postanowień, Klient może pocztą elektroniczną pod adres info@rainbowcups.eu doręczyć Rainbow Cups zawiadomienie o sprzeciwie na wprowadzenie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu uznaje się, z chwilą upływu terminu określonego powyżej, za akceptację zmian. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Klient traci możliwość składania kolejnych Zamówień, Strony do czasu zakończenia realizacji Zleceń będących w toku pozostają związane Regulaminem w poprzednim brzmieniu.

11.3. Zamówienia oraz Ogólne Warunki zostały sporządzone zgodnie z prawem polskim i jemu podlegają.

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

11.5. Datą zapłaty jest w każdym przypadku dzień uznania rachunku bankowego Rainbow Cups.

11.6. Nie opłacone faktury zostają przekazane do windykacji po okresie jednego miesiąca od daty dostawy towaru. Windykacja może być zlecona wyspecjalizowanym w odzyskiwaniu należności firmom i odbywa się na koszt dłużnika.

 

 

 

 

Polityka prywatności

 

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez Rainbow Cups. Użytkownik Witryny podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług portalu. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez operatora danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Witryny w celach informacyjnych i statystycznych. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza jednocześnie likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług portalu.

 

Polityka prywatności

Rainbow Cups nie udostępnia, nie sprzedaje w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Witryny może być wykorzystywany mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies). Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników portalu. Rainbow Cups nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację użytkowników. Podmiotom współpracującym z operatorem udostępnieniu podlegać mogą wyłącznie zbiorcze informacje w formie zestawień statystycznych. Operator przed każdą publikacją danych osobowych użytkowników na stronach portalu uzyskuje zgodę na taką publikację.

 

Wykorzystanie plików cookies

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest WirelessCom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rozłogi 14/3, zwana dalej rainbowcupswłaściciel witryn internetowych dostępnych pod adresami:

 1.     rainbowcups.eu
 2.     rainbowcups.freshdesk.com

 

Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane na serwerach firmy rainbowcups oraz przez zaufanych partnerów:

 

 1.         Freshworks, Inc.
 2.         Google LLC
 3.         The Rocket Science Group
 4.         OVH Sp. z o.o.
 5.         H88 S.A.
 6.         Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o.
 7.         METIS Kancelaria Prawno – Podatkowa Spółka z o.o.

 

Kontakt w sprawie informacji o przechowywaniu danych osobowych

Wszelkie informacje na temat posiadanych przez nas danych osobowych, sposobie ich przetwarzania, edycji oraz usunięcie możliwe jest poprzez e-mail: gdpr@rainbowcups.eu.

 

Pochodzenie danych osobowych

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie:

 •       podczas składania przez Ciebie zamówienie w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem rainbowcups.eu;
 •       podczas składanie zamówienia poprzez adres e-mail;
 •       podczas wysłania do nas zapytania związanego z naszą działalnością;
 •       podczas bezpośredniego spotkania z nami podczas imprez targowych, konferencji, negocjacji handlowych, itp.;

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez rainbowcups

Przetwarzamy Twoje dane osobowe

 1.            w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 •            umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wysyłki zakupionego towaru w naszej firmie;
 •            realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży w naszej firmie;
 •            obsługi reklamacji;
 •            obsługi zgłoszeń, zapytań które do nas kierujesz (m.in. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, adres e-mailowy,);
 •            kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

 

 1.            dla celów podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa;
 2.            na podstawie prawnie uzasadnionego interesu rainbowcupsw celu:
 •            obsługa Twoich próśb, zapytań przekazywanych nam poprzez pocztę elektroniczną oraz przez połączenie telefoniczne, formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 •            windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 •            przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 1.         na podstawie osobnej, dobrowolnej zgody w postaci zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak ją wyraziłeś (poprzez e-maila w tej sprawie na adres gdpr@rainbowcups.eu.). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 

 •       adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon, - klient indywidualny
 •       adres e-mail, imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz dane firmowe takie jak: nazwa, adres, NIP - klient biznesowy

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani odpowiedzieć na twoje zapytanie, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać usług firmy rainbowcups.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Uprawnienia wobec rainbowcups dotyczące przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 •       w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 •       w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę rainbowcups; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 •       w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 •       w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 •       przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 •       Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 

Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz po zrealizowaniu zamówienia przekazywane są do:

 

 •       firm logistycznych oraz kurierskich;
 •       biura podatkowo rachunkowego;

 

Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 •       dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 •       wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 •       zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •       statystycznych i archiwizacyjnych,

 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

Przekazywanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Twoje dane mogą zostać przekazane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego i być przechowywane na serwerach zaufanych partnerów rainbowcupsw celu zawarcia i realizacji umowy.